05/10/2020 (HNX)
AFX: Trần Kim Uyên - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 30.000 CP

Trần Kim Uyên - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 30.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Kim Uyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.200 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/11/2020.