Kết nối đầu tư, M&A

Trong quá trình kết nối đầu tư, mua lại và sáp nhập, CVS có thể đóng vai trò trung gian kết nối, cũng có thể đóng vai trò bên mua. Theo đó, CVS đại diện cho các đối tác để trao đổi và thương lượng với doanh nghiệp về tất cả các vấn đề có liên quan đến lộ trình kết nối đầu tư, mua lại và sáp nhập doanh nghiệp.
Một số thương vụ nổi bật: Đang cập nhật ...