Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
Tel: +84 24.33770099 Fax: +84 24.32000247 Email: online@cvs.vn


MÔI GIỚI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Giám đốc Email:

TUYỂN DỤNG
Bà Vũ Thị Hoài Thu Phòng Kế toán – Tổng hợp Email: thuvt@cvs.vn

BÁO CHÍ, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Ông Nguyễn Thế Ninh Trưởng Phòng Branding&PR Email: ninhnt@cvs.vn