• Trang chủ
  • Danh sách người hành nghề chứng khoán

Danh sách người hành nghề chứng khoán

Danh sách người hành nghề chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV: 

STT Họ và tên Số CCHNCK Ngày cấp chứng chỉ
1 Nguyễn Đức Trường 001974/QLQ 29/12/2020
2 Ngô Thị Vui 002382/PTTC 05/04/2017
3 Trần Thị Thúy Lan 002610/MGCK 04/04/2014
4 Nguyễn Bích Phượng 006494/MGCK 29/04/2020
5 Dương Đức Hy 006636/MGCK 25/09/2020
6 Nguyễn Lê Thuý 000062/QLQ 27/02/2009
7 Nguyễn Tấn Huy 002067/QLQ 02/03/2023
8 Phạm Diểm My 008025/MGCK 05/10/2023
9 Trịnh Thị Thu Huyền 001922/QLQ 26/08/2020