Bảng giá dịch vụ tại CVS

PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
Giao dịch cổ phiếu, chứng quyền và chứng chỉ quỹ           

0,10% x Giá trị khớp lệnh trong ngày
*Phí  bao gồm 0,03% do Sở giao dịch chứng khoán thu

Giao dịch trái phiếu niêm yết 0,10%

 

PHÍ GIAO DỊCH TIỀN
Nạp tiền từ ngân hàng vào tài khoản chứng khoán

CVS không thu phí. Phí áp dụng theo ngân hàng gửi tiền của khách hàng         

Nạp tiền từ Ví MoMo/Túi Thần Tài vào tài khoản chứng khoán Miễn phí
Rút tiền từ tài khoản chứng khoán về Ví MoMo/Túi Thần Tài trên MoMo Miễn phí
Rút tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng áp dụng cho số tiền lớn hơn hoặc bằng 500tr 10.000đ/giao dịch                                     

 

PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Ứng trước tiền bán                                                 

-  Phí ứng trước tiền bán tự động: 0,033%/ngày
-  Phí ứng trước theo yêu cầu bao gồm: 
+    Phí ứng trước: 0,033%/ngày
+    Phí dịch vụ: 10.000đ/hợp đồng
-    Hạn mức ứng: 
+ Ứng trước tiền bán tự động: 600 triệu/khách hàg
+  Ứng trước tiền bán theo yêu cầu: 400 triệu/khách hàng

                                        *Số ngày tính phí được tính trên số ngày thực tế kể từ ngày Khách hàng sử Tiền Ứng trước đến hết ngày thanh toán (bao gồm cả ngày làm việc và ngày nghỉ nếu có).
                                         * 1 năm tính bằng 365 ngày

PHÍ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH
Email/Nhận thông báo                                                                 

 Miễn phí Các nội dung:
-    Thông báo biến động số dư tiền, số dư chứng khoán
-    Thông báo quyền về tài khoản (cổ tức bằng tiền, cổ phiếu, quyền mua)
-    Thông báo quyền cổ tức về tài khoản

 

PHÍ LƯU KÝ
Lưu ký cổ phiếu, chứng quyền, chứng chỉ quỹ                                       0,27 đồng/1 chứng khoán/tháng.
Lưu ký trái phiếu 0,18 đồng/Trái phiếu doanh nghiệp/tháng tối đa 2 triệu đồng/tháng/mã TPDN

 

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng Nhận chuyển CK từ công ty CK khác về CVS Miễn phí
Chuyển CK từ CVS sang công ty CK khác 1đ/01 chứng khoán/01 lần chuyển khoản/01 mã
Tối đa 1.000.000đ/01 lần/01 mã chứng khoán

 

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA
Chuyển nhượng quyền mua theo yêu cầu của Khách hàng Chuyển nhượng cho tài khoản tại CVS 100.000đ/hồ sơ         
Chuyển nhượng cho tài khoản ngoài CVS 150.000đ/hồ sơ

 

PHÍ ĐÓNG/MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN
Mở tài khoản giao dịch chứng khoán Miễn phí
Đóng tài khoản giao dịch chứng khoán Phí đóng TK nhà đầu tư trong nước Miễn phí
Phí đóng TK nhà đầu tư nước ngoài 1.000.000đ/tài khoản

 

PHÍ PHONG TỎA (Phong tỏa và theo dõi tài sản cầm cố)
Biểu phí CVS             

0,25% theo mệnh giá
Tối thiểu 100.000đ/lần thực hiện
Tối đa 5.000.000đ/lần thực hiện

Biểu phí VSD Theo biểu phí của VSD từng thời kỳ

 

PHÍ RÚT CHỨNG KHOÁN
Rút chứng khoán 100.000đ/lần

 

PHÍ SAO KÊ TÀI KHOẢN
Sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán 100.000đ/lần