CVS_Cơ cấu sở hữu

  1. Cơ cấu cổ đông (tại thời điểm 30/10/2023)

TT

Danh mục

Số lượng

cổ đông

Số cổ phần

sở hữu

Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ sở hữu

I

Cổ đông trong nước, nước ngoài

04

 15.750.000

157.500.000.000

100,00%

1

Trong nước

03

8.032.500

80.325.000.000

51,00%

1.1

Nhà nước

0

0

0

0,00%

1.2

Tổ chức

0

0

0

0,00%

1.3

Cá nhân

03

8.032.500

80.325.000.000

51,00%

2

Nước ngoài

01

7.717.500

77.175.000.000

49,00%

2.1

Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

01

7.717.500

77.175.000.000

49,00%

2.2

Cá nhân

0

0

0

0,00%

 

Tổng cộng (1 + 2)

04

15.750.000

157.500.000.000

100,00%

II

Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác

 

 

 

 

1

Cổ đông sáng lập

0

0

0

0,00%

2

Cổ đông lớn

04

15.750.000

157.500.000.000

100,00%

3

Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

0

0

0

0,00%

 

Tổng cộng (2 + 3)

04

15.750.000

157.500.000.000

100,00%

  1. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (tại thời điểm 30/10/2023)

TT

Tên cổ đông

Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

1

Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến

7.717.500

49,00%

2

Lê Hùng Cường

2.677.500

17,00%

3

Lê Công Trường

2.677.500

17,00%

4

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

2.677.500

17,00%

 

TỔNG

15.750.000

100,00%