16/09/2020 (HOSE)
DTL: Tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu DTL

DTL: Tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu DTL

Ngày 20/04/2020, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) ban hành quyết định số 190/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu DTL vào diện kiểm soát.   

SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Mã chứng khoán: DTL). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là -105,590 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là 69,377 tỷ đồng.

Như vậy nửa đầu năm 2020, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát, SGDCK tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu DTL và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DTL sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.