16/09/2020 (HOSE)
POM: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu POM

POM: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu POM

Ngày 16/04/2020, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) ban hành quyết định số 178/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu POM vào diện cảnh báo.      

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Pomina (Mã chứng khoán: POM). Theo BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là -150,678 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -164,465 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, SGDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu POM và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu POM sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.