16/09/2020 (HOSE)
HPX: Trích Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của công ty tại các công ty con

HPX: Trích Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của công ty tại các công ty con

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo trích Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của công ty tại các công ty con như sau:

File đính kèm: 643172 .pdf