16/09/2020 (HOSE)
NVT: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NVT

NVT: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NVT

Ngày 24/09/2018, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) ban hành quyết định số 372/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu NVT từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.   

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã chứng khoán: NVT). Theo BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020, lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ là 2,66 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -657,84 tỷ đồng.

Như vậy công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, SGDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NVT và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu NVT sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.