16/09/2020 (HNX)
SWC: CTCP Kho vận Miền Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 6.000.000 CP

CTCP Kho vận Miền Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 6.000.000 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Kho vận Miền Nam
- Mã chứng khoán: SWC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Tuấn Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Doãn Kiên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 67.100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 CP (tỷ lệ 8,94%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Các cổ phiếu còn lại của các cổ đông nhỏ lẻ nên chưa thực hiện mua hết được, thủ tục chuyển quyền sở hữu SWC từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ Tầng Sotrans (do sáp nhập vào CTCP Kho vận Miền Nam) sang STG chưa hoàn tất
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/09/2020.