16/09/2020 (HNX)
PTE: Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP

Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Triệu Quang Thuận
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: PTE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 742.250 CP (tỷ lệ 6,12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.242.250 CP (tỷ lệ 10,24%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/09/2020.