16/09/2020 (HNX)
VTX: CTCP Kho Vận Miền Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

CTCP Kho Vận Miền Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Kho Vận Miền Nam
- Mã chứng khoán: VTX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.616.750 CP (tỷ lệ 84%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Doãn Kiên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Vũ Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.355.571 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.616.750 CP (tỷ lệ 84%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá và số lượng chưa hợp lý, các cổ phiếu còn lại của các cổ đông nhỏ lẻ nên chưa thực hiện mua hết được.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/09/2020.