05/10/2020 (HNX)
CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Đông Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CCA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.419.223 CP (tỷ lệ 39,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.419.223 CP (tỷ lệ 39,46%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không có giao dịch khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/09/2020.