19/04/2021 (HOSE)
HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của VN DIAMOND tháng 4/2021

HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của VN DIAMOND tháng 4/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VN DIAMOND có hiệu lực vào ngày 04/05/2021, chi tiết file đính kèm:

File đính kèm: 685799 .pdf