19/04/2021 (HOSE)
HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VNFIN LEAD tháng 4/2021

HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VNFIN LEAD tháng 4/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float, Trọng số thanh khoản và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VNFIN LEAD có hiệu lực ngày 04/05/2021, chi tiết file đính kèm.

File đính kèm: 685800 .pdf