09/06/2021 (HOSE)
CSV: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc mua, bán, gia công hàng hóa với người có liên quan

CSV: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc mua, bán, gia công hàng hóa với người có liên quan

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc mua, bán, gia công hàng hóa với người có liên quan như sau:

File đính kèm: 697766 .pdf