09/06/2021 (HNX)
HIG: Lê Hải Đoàn - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 14.000 CP

Lê Hải Đoàn - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 14.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HIG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 14.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/07/2021.