03/08/2021 (HNX)
SBS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
- Mã chứng khoán: SBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.237.500 CP (tỷ lệ 6,5%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.148.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.089.000 CP (tỷ lệ 5,6%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/07/2021.