03/08/2021 (HOSE)
SJD: Thông báo hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại thông báo số 1067/TB-SGDHCM ngày 28/05/2021

SJD: Thông báo hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại thông báo số 1067/TB-SGDHCM ngày 28/05/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại thông báo số 1067/TB-SGDHCM ngày 28/05/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã CK:SJD) như sau:

File đính kèm: 711503 .pdf