Lịch sử công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

12/3/2019

Được chấp thuận thành viên HSX theo Quyết định số 59/QĐ-SGDHCM.

29/01/2019

Được chấp thuận thành viên HNX theo Quyết định số 70/QĐ-SGDHN.

11/7/2018

Điều chỉnh các hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK.

25/3/2009

Thành lập và hoạt động theo quyết định số 105/UBCK-GP.