Đội ngũ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông JIA MINGHUI

Chủ tịch

Ông JIANG WEN

Phó Chủ tịch

Ông NGUYỄN KIM HẬU

Thành viên

Ông LI ZHIGHO

Thành viên

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Kim Hậu

Tổng Giám đốc

Bà Vũ Thị Thúy Hà

Phó Tổng Giám đốc