Báo cáo phân tích

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thị trường chứng khoán còn là nơi để các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tốt nhất trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo chiến lược và sách lược đầu tư riêng. Thực tế đó đòi hỏi các trung gian thị trường, trong đó có các công ty chứng khoán phải cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện nhất cho khách hàng.
CVS cung cấp Báo cáo phân tích gồm:

Phân tích chiến lược (kinh tế vi mô và vĩ mô)
Phân tích ngành
Phân tích doanh nghiệp
Phân tích kỹ thuật
Phân tích vận động dòng tiền và xu hướng thị trường.