Dịch vụ nguồn vốn và trái phiếu

Dịch vụ Nguồn vốn và trái phiếu có thể được coi là sản phẩm ưa thích của Khách hàng tổ chức tại CVS bởi tính an toàn, lợi ích rõ ràng, có thể giao dịch giá trị lớn và không kém phần linh hoạt.

Dịch vụ nguồn vốn: Ứng trước vốn giao dịch trái phiếu trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.
Dịch vụ kinh doanh trái phiếu: Cung cấp thông tin và đánh giá trái phiếu; Bảo lãnh phát hành Trái phiếu Chính phủ; Đấu thầu và làm Đại lý đấu thầu trái phiếu (thị trường sơ cấp); Giao dịch “Repo” hoặc “Rerepo” với khách hàng (thị trường tiền tệ).