Tài trợ giao dịch

Hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng luôn linh hoạt, dòng tiền luân chuyển liên tục, nguồn vốn không bao giờ đứng yên, và trong vòng quay của vốn, CVS tự hào cung cấp dịch vụ tài trợ giao dịch với mức phí rất hấp dẫn và kỳ hạn linh hoạt.
CVS tài trợ giao dịch chứng khoán thông qua:

Ứng trước tiền bán chứng khoán.
Cấp vốn Margin theo quy định của các cơ quan quản lý.