28/03/2022 (CVS)
CVS CBTT Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày   28 tháng  03  năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

ANNOUNCEMENT

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders

CV Securities Joint Stock Company

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐH2022”). Thông tin về ĐH2021 như sau:

CV Securities Joint Stock Company (the “Company”), would like to invite shareholders to participate in the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (“AGM2022”) with details as follows:

1. Thời gian/Time: 13h30, thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

13:30 on Thursday, April 28th 2022.

2. Địa điểm/Venue: Trụ sở chính Công ty, Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Company Headquarter, 21st F/L Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Road, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.

3. Nội dung họp/Agenda:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Approval on Business Result Report in 2021 and Business Plan in 2022;

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2021;

Approval on Operation Report of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2021;

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: bổ sung sửa đổi Khoản 1 Điều 4 “Phạm vi hoạt động kinh doanh” của Công ty;

Approve on the amendments and supplements of the Charter of Company: supplement and amend Clause 1 Article 4 “Scope of business” of the Company;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

Approval on 2021 audited Financial Statements;

- Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;

Appointment of auditing company for financial year 2022;

4. Tài liệu ĐH2022/Documents AGM2022: công bố tại website Công ty https://cvs.vn.

Available on the Company’s website at https://cvs.vn.

5. Điều kiện tham dự ĐH2022/Conditions to participate in the AGM2022:

- Cổ đông có quyền tham dự ĐH2022 là những cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 28/03/2022.

Shareholders eligible to attend the AGM2022 shall be all shareholders who are holding
Company shares and having their name are on Company Shareholders List at the date
March 28th 2022.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2022 hoặc tải xuống từ website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2022. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

A shareholder can authorize another person to participate in the AGM2022 by filling in the Letter of Authorization as attached to the Invitation Letter, or downloaded from the Company’s website. The authorized person should bring the original ID/Passport together with the Letter of Authorization for attending the AGM2022. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

6. Đăng ký tham dự và đề cử/ứng cử/Registration and Nomination:

Để việc tổ chức ĐH2022 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Công ty; đề cử/ứng cử vào HĐQT bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử, mẫu Bản cung cấp thông tin, Danh sách người nội bộ và người có liên quan, và Văn bản cam kết được đăng tải website của Công ty và gửi về Công ty trước 17 giờ thứ Năm ngày 21/04/2022 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

To ensure the success of the Meeting, please confirm shareholders’ attendance or exercising the right to attend the AGM2021 by a written proxy, to exercise the rights to nominate members of the Board of Directors by completing the Nomination Sheet, the Curriculum Vitae, the List of Internal Person and Related Person, and the Letter of Commitment now available on the Company’s website, and deliver to the Company at the addresses given below by 17:00 on Thursday, April 21st 2022:

CV Securities Joint Stock Company, 21st F/L Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Road, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

For individual shareholders, please kindly present the Invitation Letter, Passport/ID Card, and originals of the Letter of Authorization (for case of proxy).

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

For institutional shareholders, please kindly present the Invitation Letter and originals of the Introduction Letter (please specify the scope of introduction) or the Letter of Authorization (for case of proxy).

Trân trọng!

Yours Sincerely,

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

For and on behalf of the BOD

CV Securities Joint Stock Company

­(Ký tên, đóng dấu)

(Signed and Sealed)

 

 

 

 

______________________

Họ tên/Full Name: Jia Minghui

Chức danh/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the BOD

 

 

 

 

 

 


CBTTDHCD2022.rar