02/12/2019 (HOSE)
CMWG1905: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG1905

CMWG1905: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG1905

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CMWG1905) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

File đính kèm: 614617 .pdf