12/12/2019 (HOSE)
MCP: Thông báo ngày ĐKCC chốt lại danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và giải trình việc chốt lại

MCP: Thông báo ngày ĐKCC chốt lại danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và giải trình việc chốt lại

 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông báo ngày ĐKCC chốt lại danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và giải trình việc chốt lại như sau:

File đính kèm: 615722 .pdf